26 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування норм Закону України «Про очищення влади» при проведенні передбаченої ним перевірки посадових осіб Друк e-mail
Четвер, 25 червня 2015, 22:00

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування норм Закону України «Про очищення влади»

при проведенні передбаченої ним перевірки посадових осіб

16 жовтня  2014 року набрав чинності Закон України «Про очищення влади» (далі – Закон).Відповідно до статті  першої зазначеного Закону очищення влади (люстрація) - це встановлена  Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Очищення влади (люстрація) здійснюється щодо посад, перелік яких наведений в статті другій Закону. До цього переліку включені в тому числі і посадові та  службові особи (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також особи, які претендують на зайняття таких посад.

ВИБОРНІ ПОСАДИ - посади в державному апараті, органах місцевого самоврядування та об'єднаннях громадян, заміщення яких відбувається шляхом виборів. У відповідності до статті 3 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадами в органах місцевого самоврядування є:

-          виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою (сільський, селищний або міський голова);

-          виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою (секретар сільської, селищної, міської ради; перший заступник та заступники голови; керуючий справами виконкому сільськї, селищної, міської ради)

Закон забороняє займати  посади особам, які не відповідають критеріям здійснення очищення влади, а саме: особам, зазначеним в частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону, та особам, які не подали у встановлений строк заяву про застосування чи не застосування до них заборон та про згоду на проходження перевірки, - на протязі 10 років з дня набрання чинності Законом; особам, зазначеним у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 Закону, протягом 5 років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

Для з’ясування, чи відповідає передбаченим Законом критеріям особа, відносно посади якої здійснюється  очищення влади (люстрації), в органі державної влади та органі місцевого самоврядування  проводиться перевірка достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» проводяться з листопада 2014 року до грудня 2016 року відповідно до Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р.

Організація проведення перевірки покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

Механізм  перевірки, передбаченої Законом, визначений Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (далі – Порядок).

Процедура такої перевірки поділяється на декілька етапів.

Перший етап:

керівник органу згідно з Планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про початок проведення перевірки у відповідному органі, в якому встановлює дату початку проведення перевірки, а також відповідальним за проведення перевірки визначає кадрову службу чи інший структурний підрозділ такого органу.

Відповідно до пункту 6 Порядку рішення про початок проведення перевірки в органі оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті органу, в якому проводиться перевірка, та в той самий день доводиться відповідальним структурним підрозділом такого органу до відома осіб, які підлягають перевірці. (У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутня технічна можливість для оприлюднення рішення про початок проведення перевірки в органі, такий орган надсилає зазначене рішення в день його прийняття у паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) на електронну адресу органу, якому підпорядковується зазначений орган. Орган, якому підпорядковується орган, в якому проводиться перевірка, у той самий день оприлюднює рішення на власному офіційному веб-сайті).

Другий етап:

особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу заяву  про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї. Зава оформлюється власноручно за формами згідно з додатком 1 або з додатком 2 до Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Третій етап:

відомості про незастосування заборон, передбачених Законом, зазначені у заяві особи, яка підлягає перевірці, перевіряються відповідальним структурним підрозділом на підставі інформації, яка міститься в особовій справі такої особи. Така перевірка здійснюєтьсяпротягом 10 днів з дня надходження зави.

Четвертий етап:

керівник органу не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, запити відповідно до їх компетенції.  Форма запиту затверджена у додатку 3 до Порядку. Перелік органів, що проводять перевірку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563.

Запити до всіх органів надсилаються одночасно, до них додається копія заяви  особи, відносно якої проводиться перевірка,  засвідчена відповідальним структурним підрозділом, та копія її паспорту.

Перевірка проводиться:

Міністерством юстиції України – щодо наявності або відсутності відомостей про особу в Єдиному державного реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”. Письмовий запит про наявність або відсутність відомостей про особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, направляється до Головних управлінь юстиції в областях, які протягом трьох робочих днів надають безоплатно витяг з Реєстру.

Міністерством внутрішніх справ України – щодо відомостей про заборони, передбачені пунктами 9-11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону.

Службою безпеки України – щодо відомостей про заборони, які можуть бути застосовані до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей). Запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування зазначених критеріїв до осіб, які були народжені після 1977 року.

Генеральною прокуратурою України -   щодо відомостей про заборони, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону.

Державною судовою адміністрацією України – щодо відомостей про заборони, передбачені пунктом 13 частини 2 та частинами 3, 5, 6, 7 статті 3 Закону. Перевірка стосовно посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводиться територіальними управліннями ДСА України відповідно до реєстрації місця проживання особи згідно даних її паспорту громадянина України.

Державна фіскальна служба України – щодо заборон, які можуть бути застосовані до осіб у частині недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у поданих ними деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, доходам, отриманим із законних джерел. Перевірка стосовно посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводиться територіальними органами Державної фіскальної служби  України – державними податковими інспекціями  за місцем проживання особи. Запит про проведення перевірки до державної податкової інспекції надсилається  разом з копією декларації особи, яка підлягає перевірці, засвідченою кадровою службою органу, в якому проводиться перевірка.

П’ятий етап:

в день надіслання запитів органам перевірки керівник органу надсилає до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження особою перевірки. Форма такого повідомлення затверджена в додатку 4 до Порядку. Повідомлення надсилається в  паперовій та електронній формі (сканована  копія у форматі pdf та відповідна  інформація  у форматі Microsoft Word),  яке не пізніше ніж на п’ятий день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства (http://lustration.minjust.gov.ua/main/checking) із зазначенням дня початку проходження перевірки.

День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін’юсту є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону.

Шостий етап:

орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайтіінформацію про початок проходження перевірки відповідною особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом). (У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення інформації, копій заяви та декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган. У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки зазначену інформацію, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті).

Наступний етап вжиття заходів щодо застосування норм Закону України «Про очищення влад» пов’язаний отриманням  висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади»,  від органів, які її проводили. Після надходження таких висновків підводяться результати перевірки відповідної особи.

Начальник юридичного відділу                                            І.Покима

 
Оголошення
Новини