29 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Друк e-mail
П'ятниця, 04 лютого 2011, 13:16

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Могилів-Подільської міської ради


1. Архівний відділ міської ради, ( далі - відділ), є виконавчим органом міської ради, створений міською радою, підзвітний і підконтрольний раді , яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень, органів державної влади в галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний відповідно Державному архіву Вінницької області в порядку встановленому законом.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах їх компетенції, рішеннями обласної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про архівний відділ міської ради, затвердженим міською радою.
У здійсненні повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства відділ керується наказами Держкомархіву України , державного архіву області.

3. Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;
- забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд, архівні установи;
- забезпечення поповнення НАФ документами, що мають місцеве значення їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Складає, і за погодженням з державним архівом області, подає на затвердження міському голові цільові програми ,плани розвитку архівної справи в місті і забезпечує їх виконання.

4.2. Забезпечує облік, зберігання та охорону:

- документів НАФ що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста державних органів,
- органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
- документів НАФ, що утворилися в процесі діяльності профспіл-кових, кооперативних, творчих та інших об"єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;
- документів особового походження, що надійшли до відділу;
- документів, переданих у встановленому порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, а також об"єднаннями громадян;
- облікових документів і довідкого апарату до документів.

4.3. Організовує роботу з внесенням документів до НАФ або вилучення з нього фізичних і юридичних осіб, незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

4.4. Готує матеріали для проведення державним архівом області державної реєстрації документів Національного архівного фонду фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності , що перебувають у зоні комплектування відділу.

4.5. За дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

4.6. Приймає на зберігання документи НАФ від органів місцевого самоврядування , комунальних підприємств, установ і організацій міста, а
також архівних документів громадян і їх об’єднань.

4.7. Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування комунальних підприємств, установ та організацій,що ліквідуються без визначення правонаступників.

4.8. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів.

4.9.Подає міській раді пропозиції щодо створення трудового архіву для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі діяльності, що не належать до НАФ, надає консультативно-методичну допомогу в організації його діяльності.

4.10. Інформує міську раду, державний архів області, про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про НАФ та архівні установи.

4.11. Веде зведений облік архівних документів , що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам ,подає належні відомості про них державному архіву області .

4.12. Передає за угодою до державного архіву області у визначені
ним терміни документи НАФ та довідковий аппарат до них для постійного зберігання.

4.13. Створює і вдосконалює довідковий аппарат до документів
НАФ що зберігаються в відділі.

4.14. Інформує органи державного самоврядування підприємства організації і установи міста про склад та зміст документів що зберігаються у відділі, надає документи НАФ для використання фізичним та юридичним особам, публікує, експонує та в іншій формi популяризує архівні документи, а також виконує інші функції спрямовані на ефективне використання відо-мостей, що містяться в документах НАФ.

4.15. Видає підприємствам ,установам та організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовільняє запити юридичних та фізичних осіб щодо використання архівної інформації.

4.16. Вивчає, узагальнює, поширює досвід роботи архівних установ.

5. Відділ має право:

5.1 Отримувати від інших виконавчих органів місцевого само-врядування, а також від підприємств, установ, організацій ,незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, інформацію,доку-менти та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацюван-
ня документів НАФ та ведення діловодства, а від місцевих органів державної статистики - безоплaтно статистичні дані, необхідні для виконання покладе-
них на нього завдань.

5.2. Давати у межах своїх повноважень підприємствам ,установм і організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та ведення діловодства.

5.3. Вимагати від юридичних і фізичних осіб ,які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або намір здійснити їх відчуження , вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів.

5.4. Подавати до суду позив про позбавлення власника документів НАФ права власності на ці документи, якщо він не забезпечує їх належної збереженості.

5.5.Порушувати питання про зупинення діяльності відомчих архівів, які не забезпечують збереженності документів НАФ.

5.6. Порушувати в порядку встановленому законодавством питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ користувачів документів НАФ та інших осіб, виних у порушенні законодавства про НАФ та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди завданої власнику документів НАФ або уповноваженій ним особі.

5.7. Обмежувати у випадкaх, передбачених законодавством доступ до документів НАФ, що зберігаються у відділі.

5.8. Одержувати в порядку визначеному законом в дарунок благодійну допомогу у вигляді матеріальних цінностей та коштів,обмінювати, надавати в використання на договірних засадах або позичити за погодженням з засновником інвентар та інші матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів)

5.9. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

5.10. Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов"язків, відвідувати архівні підрозділи і діловодні служби, підприємства, установи і організації міста незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, а також право доступу до їх документів за винятком тих що згідно законодавству спеціально охороняються.

6. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами міської ради, а також підприємствами установами організаціями та об’єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань
- затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;
- погоджує прийняття на посади і звільнення працівників відділу;
- розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання.

9. Статус посадових осіб відділу визначається згідно із Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування ".

10. Для розгляду питань пов’язаних з проведенням попередньої експертизи документів та подання їх результатів на розгляд експертно-перевірних комісій держархіву області, а також інших питань у відділі створюється експертна комісія.

11. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну кількість (чисельність) та витрати на утримання відділу затверджує міський голова.

Кошторис доходів і видатків на утримання відділу та штатний розпис відділу затверджується міським головою.

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, фірмові бланки та печатку із зображенням Державного Герба і своїм найменуванням.


 
Друк e-mail
П'ятниця, 04 лютого 2011, 13:18

 

ЗМІНИ,

що вносяться в положення про архівний відділ

Могилів-Подільської міської ради.

У положення про архівний відділ міської ради внести такі зміни:

1. у пункт 4:
у підпункті 4.1. після слів „міському голові ” додати слова „цільові програми ”;

підпункт 4.4. викласти в такій редакції : „ Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз архівних установ, які створені на території міста , незалежно від форми власності та під поряд-кування” ;

підпункт 4.8. викласти в такій редакції : „Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання документів ,вимог щодо умов зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів”;

після підпункту 4.15 додати підпункт такого змісту:
4.16. Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу ”.

У зв’язку з цим підпункт 4.16. вважати підпунктом 4.17.

2. у пункті 5.
Підпункт 5.3. викласти у такій редакції : „ Вимагати від юридичних та фізичних осіб , які мають архівні документи від часу створення яких минуло понад 50 років , або які мають намір здійснити їх відчуження , вивезення їх за межі України, проведення експертизи цінності цих документів”;

у підпункті 5.5. вилучити слова „ або порушує вимоги щодо державної реєстрації цих документів „

 
Друк e-mail
П'ятниця, 04 лютого 2011, 13:19

П О Л О Ж Е Н Н Я

про експертну комісію архівного відділу міської ради.


1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів ,затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 « про проведення експертизи цінності документів», архівний відділ міської ради ( далі архівний відділ) утворює експертну комісію ( далі ЕК ) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів ,здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єд-нань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек ( далі – комісія з проведення експертизи цінності документів )
та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі ЕПК) відповідного державного архіву.

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом архівного відділу.

3. У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України ,Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету України ( далі Держкомархів) та затвердженим положенням.

4. До складу експертної комісії ,який затверджується начальником архівного відділу ,входять фахівці з архівної справи, працівники органів державної влади .органів місцевого самоврядування ,начальників закладів , відділень творчих спілок, краєзнавці. Головою ЕК є, як правило , начальник архівного відділу, а секретарем - один з його працівників.

Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає прото-коли. Доводить до відома заінтересованих установ і окремих осіб рішення ЕК ,здійснює облік і звітність про роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим начальником архівного відділу.

5. Завданням ЕК архівного відділу є координація робіт з проведенням експертизи цінності документів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій ,музеїв і бібліотек ( далі юридичні особи) , що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

6. ЕК архівного відділу приймає рішення по :

6.1. схвалення і подання до ЕПК:

списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелом формування Національного архівного фонду (далі – НАФ ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з особового складу ,актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
актів про вилучення документів з НАФ, які зберігаються в архівному відділі, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб ,що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
6.2. схвалення і подання до ЕПК:
Списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду ( далі - НАФ ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та в діяльності яких не утворюються документи НАФ;
інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

7.ЕК має право:

контролювати дотримання архівними установами , що перебувають у зоні комплектування архівного відділу ,установлених правил проведення експертизи цінності документів;
вимагати від архівних установ, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, розшуку відсутніх документів НАФ, документів з особового складу та письмових пояснень у разі втрати цих документів;
одержувати від архівних установ, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу , відомості ,необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання;
заслуховувати на засіданнях керівників архівних установ про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;
запрошувати на засідання консультантів і експертів фахівців архівних установ та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів.

8. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу її членів.
Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК . та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу.
Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма архівними установами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу .

9. У разі відмови начальника архівного відділу затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися із скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.

 
« ПочатокПопередня123НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 3
Оголошення
Новини