29 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Відділ культури і туризму


Відділ культури і туризму міської ради Друк e-mail
П'ятниця, 18 березня 2011, 09:17
Відділ культури і туризму міської ради
Начальник відділу культури і туризму  -  Кулівар Галина Анатоліївна
Головний спеціаліст
відділу культури і туризму  -  Красносільська Лариса Василівна
Телефон відділу: 6-73-37
м.Могилів-Подільський
пл.Шевченка, 6/16
ІІІ поверх каб.№23
Відділ культури і туризму міської ради

Начальник відділу культури і туризму  -  Кулівар Галина Анатоліївна

Головний спеціаліст
відділу культури і туризму  -  Флуд Тетяна Володимирівна
Телефон відділу: 6-73-37

м.Могилів-Подільський
пл.Шевченка, 6/16
ІІІ поверх каб.№23


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури і туризму міської ради
1. Відділ культури і туризму міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом міської ради, утворюється міською радою, підзвітний та підконтрольний міський раді, міському  голові.
2. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, наказами Мінкультури, обласного управління культури, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями відділу  є:
3.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і туризму, з питань охорони культурної спадщини, а також національної музейної політики, розвитку туристичної індустрії.
3.2. Здійснення відповідно до законодавства  контролю у сфері музейної та бібліотечної справи.
3.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
3.4. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин.
3.5. Сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій туристичної та культурно-мистецької сфери, що діють на території міста.
3.6. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, проведення екскурсійної діяльності, організація її матеріально-технічного забезпечення.
3.7. Розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму.
3.8. Забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на відповідній території.
4. Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого мистецтва, кіномистецтва, фотомистецтва, народної творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню фондів музеїв, Будинку народної творчості, бібліотек.
4.2. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.
4.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку міста, музеїв, бібліотечних, клубних закладів.
4.4. Готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури туризму, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд міської ради, міському голові.
4.5. Надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери.
4.6. Проводить міжнародні, всеукраїнські, обласні фестивалі, міські свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
4.7. Подає пропозиції обласному управлінню  культури і туризму про включення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру.
4.8. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.
4.9. Створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин.
4.10. Веде облік, забезпечує охорону і реставрацію об'єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації.
4.11. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів працівників закладів культури.
4.12. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
4.13. Вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків відповідно до законодавства.
4.14. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій.
4.15. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях туристичної та культурно-мистецької сфери.
4.16. Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів, підприємств і організацій туристичної, культурно-мистецької сфери державними нагородами та почесними відзнаками, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.
4.17. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій туристичної, культурно-мистецької сфери.
4.18. Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, виставок-продажів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій.
4.19. Являється головним розпорядником коштів  підвідомчих установ.
4.20. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку культурно-мистецької та туристичної сфери в місті.
4.21. Проводить інформаційну та видавничу діяльність з питань культури та туризму.
4.22. Організовує  та координує роботу заінтересованих підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного обслуговування туристів.
4.23. Забезпечує контроль за додержанням правил охорони в закладах культури.
4.24. Забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, вносить пропозиції при формуванні бюджету міста щодо обсягів бюджетного фінансування закладів культури міста.
4.25. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань та наданих додаткових повноважень міською радою.
5. Відділ має право:
5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій  для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених міським головою.
5.5. Контролювати дотримання чинного законодавства в міських закладах культури, проводити перевірки їх основної та фінансово-господарської діяльності, вживати відповідні адміністративні заходи за наслідками перевірки, інформувати про здійснену роботу міську  раду, міського голову, його заступників.
5.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво.
6. Відділ  під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду  міським головою, відповідно до закону «Про службу  в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі та безпосередньо підпорядковується заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
8. З посади начальник відділу може бути звільнений за власним бажанням чи з ініціативи міського голови, або його заступника у відповідності з діючим законодавством за порушення вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією» та невиконання своїх посадових обов’язків.
9. Особа, яка призначається на посаду начальника повинна мати вищу освіту, стаж керівної роботи не менше 3(три) роки та вільно володіти державною мовою.
10. Начальник відділу:
10.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій перед міською радою, міським головою, в межах наданих йому повноважень, встановлює ступінь відповідальності керівників закладів культури.
10.2. Діє без доручення від імені відділу, представляє його в усіх установах та організаціях.
10.3. Видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання.
10.4. Укладає договори, угоди, видає доручення, відкриває в установах банку розрахункові рахунки, реєстраційні рахунки в державному казначействі.
10.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання міських закладів культури.
10.6. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис закладів культури   затверджуються  начальником відділу.
10.7. Призначає на посаду і звільняє  з посади керівників та спеціалістів закладів культури комунальної власності, якщо інше не передбачено положенням або статутом цих закладів.
10.8. Зупиняє, скасовує дію наказів, керівників міських закладів культури (  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних  закладів, парку культури та відпочинку), що знаходяться в комунальній власності, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
10.9. Накази керівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних  закладів (музична та художня школи) щодо фінансової діяльності закладів видаються з а погодженням з начальником відділу.
10.10.  Призначає на посаду і звільняє з посади керівників та спеціалістів закладів культури згідно чинного законодавства.
11. Накази начальника відділу, видані з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або в судовому порядку.
12. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції начальника відділу, у відділі створюється рада відділу культури у складі начальника відділу (голови ради), головного спеціаліста відділу, керівників закладів і організацій культурно-мистецької сфери, провідних діячів культури  та мистецтва, представників творчих спілок та інших структурних підрозділів міської ради та виконкому.
12.1.  Положення про раду відділу культури (регламент роботи) затверджується начальником відділу культури.
12.2. Склад ради  затверджується начальником відділу. Рішення ради проводяться до виконання  наказами начальника відділу.
13. Відділ  утримується за рахунок коштів місцевого  бюджету та інших надходжень відповідно до законодавчих актів.
14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис відділу затверджуються  міським головою.
15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, реєстраційні рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 
ІНФОРМАЦІЯ про застосування процедури закупівлі в одного учасника Друк e-mail
Четвер, 10 травня 2012, 05:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

 1. Замовник:
  1. Найменування Відділ культури і туризму  міської ради
  2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37382970
  3. Місцезнаходження: Вінницькаобл., м. Могилів-Подільський,

вул. пл..Шевченка  6/16, поштовий індекс 24000

 1. Реєстраційний рахунок замовника:

35412001005767; 35419004005767;  35416007005767; 3541401005767;

 1. Головний розпорядник коштів: Відділ культури і туризму  міської ради код за ЄДРПОУ 37382970.

2.Джерело фінансування закупівлі: Місцевий бюджет.

Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

3.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.misto.mogpod.com.

4. Інформація про предмет закупівлі:

 1. Найменування предмета закупівлі - 40.30.1 «Послуг з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)» (Централізоване постачання теплової енергії для потреб закладів культури , які входять до структури відділу культури і туризму міської ради ) на 2012 рік.
 2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 220,8 Гкал
 3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг^

Комунальні заклади культури м. Могилева-Подільського, Вінницької обл..:

 • Комунальний заклад «Могилів-Подільська міська бібліотека сімейного читання », вул. Володимирська ,16;
 • Комунальний заклад «Могилів-Подільський краєзнавчий музей», вул. Володимирська ,6;
 • Комунальний заклад «Могилів-Подільський початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – дитяча  школа мистецтв », вул. ІІІ Гвардійська ,70
 • Централізована бухгалтерія відділу культури міської ради, вул., ІІІ Гвардійська ,70

4.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 01.06.2012 по 31.12.2012 рр.

5.Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства  «Теплоенергетик» Смеречинський Анатолій  Вікторович   поштова адреса – Вінницька  обл., м.Могилів-Подільський  вул. пр..Незалежності  281 поштовий індекс -24000, контактний телефон -  6-10-68.

6.Ціна пропозиції: 265,0 тис. грн. (Двісті шістдесят п’ять  тис. грн.)

7.Додаткова інформація: к.т.(097)2914300;(096)6881515;

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                           Г.А.Кулівар

 

 

 

 

 


Оголошення
Новини