29 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Відділ бух обліку і звітності
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Друк e-mail
П'ятниця, 18 березня 2011, 09:26

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

8E09;> Normal User 2 12 2011-03-18T08:26:00Z 2011-03-18T08:26:00Z 1 54 311 Inc. 2 1 364 12.00

 

Clean Clean false false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради

м. Могилів-Подільський,

пл. Шевченка, 6/16

кабінет № 28

Посада

Телефон

ПІП

Головний бухгалтер

6-61-40

Куйбіда Марія Василівна

Головний спеціаліст - бухгалтер

6-61-40

Козак Світлана Анатоліївна


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Могилів-Подільської міської  ради та виконкому
1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому є самостійним підрозділом апарату міської ради та виконкому, що утворюється міською радою (надалі Засновник) та підпорядковується Засновнику, виконавчому комітету,  безпосередньо міському голові.
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та виконкому (надалі - відділ бухгалтерського обліку та звітності) створений в складі  трьох одиниць:
- начальник відділу - головний бухгалтер,
- спеціаліст І категорії – бухгалтер,
- спеціаліст ІІ категорії - бухгалтер
3. Основним завданням відділу є організація бухгалтерського обліку спрямованого на забезпечення повної, достовірної інформації про процеси і результати фінансової діяльності Засновника та його виконавчого комітету, забезпечення контролю за виконанням зобов'я¬зань,  наявністю   і рухом майна, використання матеріальних і фінан¬сових ресурсів, дотримання штатної дисципліни, достовірність та правильність складання кошторисів на утримання апарату міської ради і його виконавчих організацій.
4. У своїй діяльності відділ бухгалтерського обліку та звіт¬ності керується Конституцією  України, законами,  постановами Верховної Ради України,  указами і розпорядженнями Президента   України,   Декре¬тами,  постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів  України, цим Полоненням та   іншими   нормативними актами.
5. Працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності призначаються на посаду  і звільняються з посад міським головою відпо¬відно до чинних  нормативно-правових актів законодавства  України, що регулюють ці питання.
6. Міська рада,   її виконавчий орган зобов'язані створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу  бухгалтерського обліку та звітності, забезпечити їх окре¬мим    приміщенням,   телефонним зв’язком,  сучасними засобами оргтех¬ніки,  транспортом  для виконання  службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.
7. Відділ бухгалтерською обліку та звітності забезпечує та контролює:
7.1. Повний облік коштів,  що  належать,  товарно-матеріальних цінностей і основних засобів,  а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій,  пов’язаних з  їх рухом.
7.2. Правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів місцевого та державного бюджету, внесків на державне соціальне стра¬хування.
7.3. Складання кошторису з доходів і видатків на утримання апарату міської ради та його виконавчих органів згідно діючих норма¬тивних актів.
7.4. Участь в роботі юридичних служб з оформленням матеріалів з недостач і крадіжок грошових коштів та товарно-матеріальних цін¬ностей.
7.5. Складання штатного розпису апарату міської ради,  управ¬лінь,  відділів та служб міської ради.  Своєчасне внесення змін та доповнень згідно прийнятих рішень та нормативних актів.
7.6. Складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її у встановлені терміни відповідним органам.
7.7. Правильність витрачення  фондів заробітної плати, встановлення посадових окладів,  суворе дотримання штатної,  фінансової і касової дисципліни.
7.8. Дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій коштів,  товарно-матеріальних цінностей,  основних фондів, розрахун¬ків і платіжних зобов'язань.
7.9. Здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту по апарату міської ради та виконкому, управліннях, відділах, службах та секторах міської ради.
8. Відділ бухгалтерського обліку та звітності:
8.1. Бере участь у підготовці проектів документів,  що вносяться на розгляд міської ради,  виконкому та міського голови.
8.2. Готує пропозиції про зміну, припинення або скасування розпоряджень міського голови, рішень Засновника та його виконавчих органів,  що не відповідають чинному законодавству.
8.3. Консультує з питань,  що входять до його компетенції працівників управлінь, відділів виконкому міської ради,  установ та організацій,  підпорядкованих виконкому,  а  також працівників виконкому міської ради.
8.4. Організовує систематичний облік,  зберігання законодавчих бухгалтерських,  фінансових та  інших нормативних актів,  підтримує їх у діючому стані, визначає заходи, спрямовані на поліпшення забезпечення відділу бухгалтерського обліку та звітності,  норматив¬ними та довідковими матеріалами.
8.5.  Разом з відповідними підрозділами міської ради бере участь щодо зміцнення трудової дисципліни.
9. Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:
9.1.  Вимагати від начальників управлінь, відділів, служб, завідуючих відділів в частині порядку оформлення бухгалтерських та фінансових операцій і надання до відділу бухгалтерського обліку та звітності необхідних документів та відомостей.
9.2. Перевіряти в структурних підрозділах і службах апарату міської ради і виконкому дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження  і витрачення коштів,  товарно-матеріальних та  інших цінностей.
10. Начальники управлінь, завідуючі відділами, відповідальні
працівники апарату міської ради та виконкому та відповідальні працівники самостійних відділів, міської ради та виконкому:
- несуть повну відповідальність за законність здійснюваних операцій і  правильність їх оформлення;
- зобов’язані своєчасно передавати необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи - накази, постанови, розпорядження, а також договори,  угоди, кошториси,   нормативи  та інші матеріали.
За несвоєчасне, неякісне оформлення  і складання цих документів, затримку передачі їх для відображення у бухгалтерському обліку і звітності, за недостовірність даних,  що вміщуються у документах, а також за складання документів, які відображають незаконні операції, відповідальність несуть посадові особи, які склали і підписали ці документи.
11. Працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності несуть відповідальність у випадках:
11.1. Неправильного ведення бухгалтерського обліку,  наслідком чого стала запущеність у бухгалтерському обліку і перекручення у бухгалтерській звітності.
11.2.  Прийняття до виконання  і оформлення документів, операцій, які протирічать встановленому порядку приймання,  оприбуткування, зберігання і витрачання коштів,  товарно-матеріальних цінностей та інших цінностей.
11.3. Несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами.
11.4. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.
11.5. Складання  недостовірної бухгалтерської звітності з вини відділу бухгалтерського обліку.
11.6.   Інших порушень положень і інструкцій з організації бухгалтерського  обліку, планування та штатної дисципліни.
12. Працівник відділу бухгалтерського обліку та звітності, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень,  що призвали до будь-яких негативних наслідків,  ущемлення прав і законних інтересів, втрат,  нестач, несе відповідальність у встановленому законом порядку.
13. Покладання на відділ бухгалтерського обліку та звітності обов’язків, що не передбачені цим Положенням не допускається.
14. Дане положення діє до затвердження  нового у випадку невизнання необхідності цього. Строк дії даного положення необмежений.
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Могилів-Подільської міської  ради та виконкому
1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому є самостійним підрозділом апарату міської ради та виконкому, що утворюється міською радою (надалі Засновник) та підпорядковується Засновнику, виконавчому комітету,  безпосередньо міському голові.
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та виконкому (надалі - відділ бухгалтерського обліку та звітності) створений в складі  трьох одиниць:
- начальник відділу - головний бухгалтер,
- спеціаліст І категорії – бухгалтер,
- спеціаліст ІІ категорії - бухгалтер
3. Основним завданням відділу є організація бухгалтерського обліку спрямованого на забезпечення повної, достовірної інформації про процеси і результати фінансової діяльності Засновника та його виконавчого комітету, забезпечення контролю за виконанням зобов'я¬зань,  наявністю   і рухом майна, використання матеріальних і фінан¬сових ресурсів, дотримання штатної дисципліни, достовірність та правильність складання кошторисів на утримання апарату міської ради і його виконавчих організацій.
4. У своїй діяльності відділ бухгалтерського обліку та звіт¬ності керується Конституцією  України, законами,  постановами Верховної Ради України,  указами і розпорядженнями Президента   України,   Декре¬тами,  постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів  України, цим Полоненням та   іншими   нормативними актами.
5. Працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності призначаються на посаду  і звільняються з посад міським головою відпо¬відно до чинних  нормативно-правових актів законодавства  України, що регулюють ці питання.
6. Міська рада,   її виконавчий орган зобов'язані створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу  бухгалтерського обліку та звітності, забезпечити їх окре¬мим    приміщенням,   телефонним зв’язком,  сучасними засобами оргтех¬ніки,  транспортом  для виконання  службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.
7. Відділ бухгалтерською обліку та звітності забезпечує та контролює:
7.1. Повний облік коштів,  що  належать,  товарно-матеріальних цінностей і основних засобів,  а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій,  пов’язаних з  їх рухом.
7.2. Правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів місцевого та державного бюджету, внесків на державне соціальне стра¬хування.
7.3. Складання кошторису з доходів і видатків на утримання апарату міської ради та його виконавчих органів згідно діючих норма¬тивних актів.
7.4. Участь в роботі юридичних служб з оформленням матеріалів з недостач і крадіжок грошових коштів та товарно-матеріальних цін¬ностей.
7.5. Складання штатного розпису апарату міської ради,  управ¬лінь,  відділів та служб міської ради.  Своєчасне внесення змін та доповнень згідно прийнятих рішень та нормативних актів.
7.6. Складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її у встановлені терміни відповідним органам.
7.7. Правильність витрачення  фондів заробітної плати, встановлення посадових окладів,  суворе дотримання штатної,  фінансової і касової дисципліни.
7.8. Дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій коштів,  товарно-матеріальних цінностей,  основних фондів, розрахун¬ків і платіжних зобов'язань.
7.9. Здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту по апарату міської ради та виконкому, управліннях, відділах, службах та секторах міської ради.
8. Відділ бухгалтерського обліку та звітності:
8.1. Бере участь у підготовці проектів документів,  що вносяться на розгляд міської ради,  виконкому та міського голови.
8.2. Готує пропозиції про зміну, припинення або скасування розпоряджень міського голови, рішень Засновника та його виконавчих органів,  що не відповідають чинному законодавству.
8.3. Консультує з питань,  що входять до його компетенції працівників управлінь, відділів виконкому міської ради,  установ та організацій,  підпорядкованих виконкому,  а  також працівників виконкому міської ради.
8.4. Організовує систематичний облік,  зберігання законодавчих бухгалтерських,  фінансових та  інших нормативних актів,  підтримує їх у діючому стані, визначає заходи, спрямовані на поліпшення забезпечення відділу бухгалтерського обліку та звітності,  норматив¬ними та довідковими матеріалами.
8.5.  Разом з відповідними підрозділами міської ради бере участь щодо зміцнення трудової дисципліни.
9. Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:
9.1.  Вимагати від начальників управлінь, відділів, служб, завідуючих відділів в частині порядку оформлення бухгалтерських та фінансових операцій і надання до відділу бухгалтерського обліку та звітності необхідних документів та відомостей.
9.2. Перевіряти в структурних підрозділах і службах апарату міської ради і виконкому дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження  і витрачення коштів,  товарно-матеріальних та  інших цінностей.
10. Начальники управлінь, завідуючі відділами, відповідальні
працівники апарату міської ради та виконкому та відповідальні працівники самостійних відділів, міської ради та виконкому:
- несуть повну відповідальність за законність здійснюваних операцій і  правильність їх оформлення;
- зобов’язані своєчасно передавати необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи - накази, постанови, розпорядження, а також договори,  угоди, кошториси,   нормативи  та інші матеріали.
За несвоєчасне, неякісне оформлення  і складання цих документів, затримку передачі їх для відображення у бухгалтерському обліку і звітності, за недостовірність даних,  що вміщуються у документах, а також за складання документів, які відображають незаконні операції, відповідальність несуть посадові особи, які склали і підписали ці документи.
11. Працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності несуть відповідальність у випадках:
11.1. Неправильного ведення бухгалтерського обліку,  наслідком чого стала запущеність у бухгалтерському обліку і перекручення у бухгалтерській звітності.
11.2.  Прийняття до виконання  і оформлення документів, операцій, які протирічать встановленому порядку приймання,  оприбуткування, зберігання і витрачання коштів,  товарно-матеріальних цінностей та інших цінностей.
11.3. Несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами.
11.4. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.
11.5. Складання  недостовірної бухгалтерської звітності з вини відділу бухгалтерського обліку.
11.6.   Інших порушень положень і інструкцій з організації бухгалтерського  обліку, планування та штатної дисципліни.
12. Працівник відділу бухгалтерського обліку та звітності, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень,  що призвали до будь-яких негативних наслідків,  ущемлення прав і законних інтересів, втрат,  нестач, несе відповідальність у встановленому законом порядку.
13. Покладання на відділ бухгалтерського обліку та звітності обов’язків, що не передбачені цим Положенням не допускається.
14. Дане положення діє до затвердження  нового у випадку невизнання необхідності цього. Строк дії даного положення необмежений.

 


Оголошення
Новини