04 | 03 | 2015
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Рішення сесії міської ради
Рішення № 649 Друк e-mail
Четвер, 27 грудня 2012, 02:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №649

Від 20.12.2012р.26 сесії6 скликання

Про затвердження міської Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Могилеві-Подільському  на  2013-2015 роки

Відповідно до статті 26 та статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007р.

№ 1035-р,  постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної   політики»,   рішення  10  сесії міської ради 6 скликання  Вінницької  обласної  Ради  від 14 лютого 2012 р.  № 280 «Про Обласну  програму   сприяння  розвитку   громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки», з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в місті та вдосконалення співпраці міської ради, її виконавчих органів з інститутами громадянського суспільства для спільного вирішення завдань суспільного розвитку міста, -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити  міську  Програму  сприяння розвитку громадянського

суспільства у  м. Могилеві-Подільському на 2013-2015 роки (далі – Програма), що додається.

 1. Фінансовому управлінню міської ради (Пампушко Н.Д.) передбачати фінансування запланованих заходів Програми на 2013-2015 роки, в межах наявних коштів.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії

міської ради .

 

 

 

Міський голова                                               П. Бровко

 

 

 

 

Додаток

до рішення 26 сесії

міської ради 6 скликання

від 20.12.2012р. № 649

МІСЬКА ПРОГРАМА

сприяння розвитку громадянського суспільства

у м. Могилеві-Подільському на  2013-2015 роки

Паспорт Програми

1.

Назва Програми

Міська Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Могилеві-Подільському  на  2013-2015 роки

2.

Підстава до розробки Програми

Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007р. № 1035-р,  постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», рішення 10 сесії 6 скликання Вінницької   обласної   Ради  від 14 лютого 2012 р. № 280 «Про Обласну програму   сприяння  розвитку  громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки»

3.

Розробник та відповідальний виконавець Програми

Відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату

міської ради та виконкому

4.

Відповідальні за виконання Програми

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, відділ культури і туризму, відділ у справах сім’ї та молоді, відділ з питань фізичної культури і спорту, служба у справах дітей, міський центр служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради, юридичний відділ апарату міської ради; інститути громадянського суспільства міста (за згодою); МКП «ПТРЦ «Краяни»

5.

 

Головна  мета   Програми

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в м. Могилеві-Подільському та вдосконалення співпраці міської ради, її виконавчих органів з ІГС для спільного вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста.

6.

Строки реалізації Програми

2013-2015 роки

7.

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету, інші джерела

8.

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії Могилів-Подільської міської ради у межах бюджетних асигнувань

9.

Очікувані результати від реалізації Програми

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в місті та вдосконалення співпраці міської ради, її виконавчих органів з інститутами громадянського суспільства для успішної реалізації державної політики та спільного вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС).

Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві,  співробітництві у досягненні мети, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Не дивлячись на те, що кількість ІГС в місті постійно зростає, їхня роль у суспільно-політичних процесах міста є незначною, оскільки розвиток громадянського суспільства в Україні є  уповільненим.

Визначальними чинниками, які стримують зростання ефективності громадянського суспільства в місті, послаблюють процес його розвитку є  відсутність визначених чітких пріоритетів взаємодії органів влади з ІГС, застосування на різних рівнях управлінських відносин недосконалих механізмів співпраці з громадськістю.

Для вирішення проблем розвитку ІГС в місті необхідне прийняття та реалізація міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Могилеві-Подільському на 2013-2015 роки (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благодійництво і благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики», Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р та постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; від 31 січня 2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»; наказів Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 р. № 367 «Про методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та від 4 грудня 2009 р. № 1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи».

Програма спрямовує зусилля міської ради, її виконавчих органів на створення сприятливих умов для залучення громадськості до формування державної політики і політики на рівні міста та більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку Могилева-Подільського.

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

Громадянське суспільство ‑ це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якій індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів.

Інститути громадянського суспільства (далі ІГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські організації,  релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи.

Сприяння розвитку ІГС з боку міської ради, її виконавчих органів - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя.

Інформаційно-просвітницька кампанія – здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації.

Соціальне замовлення – це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення.

Форми заохочення ініціатив громадян та ІГС – надання міською радою та її виконавчими органами організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

 

II. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ,

НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Аналіз діяльності неурядових громадських організацій міста свідчить, що найбільш чисельними громадськими організаціями з фіксованим членством є організації, діяльність яких спрямована на поліпшення соціального та матеріального становища та організації якісного дозвілля окремих цільових груп, що відповідає поточним очікуванням громадян.

Станом на 1 листопада 2012 року в місті зареєстровано 100 міських громадських  організацій, але активністю відзначаються лише 20 % із них. Кількість дієвих громадських організацій вкрай мала, що пояснюється відсутністю належних умов для виникнення та розвитку громадських ініціатив: бракує досвіду роботи, доступу до інформації, державних та недержавних фінансових ресурсів, фахових кадрів.

Громадські організації не завжди залучаються до обговорення проектів цільових  програм  соціально-економічного розвитку міста, інших документів, ще рідше - до розробки нормативно-правових актів. Не узагальнюється та системно не поширюється інформація про «історії успіху» - успішні проекти, що були реалізовані ІГС в місті, а також про проекти, які не вдалось реалізувати.

Однією з форм ІГС  є ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків).

Створення ОСББ – це об’єктивний процес, викликаний необхідністю передачі прав і обов’язків з управління житлом реальному власнику. Така форма управління багатоквартирними будинками поширена в усіх розвинених країнах.

Які це дає переваги мешканцям? Люди отримують право самостійно управляти своїм майном і захищати свої інтереси; з’являється можливість економії коштів за рахунок зменшення витрат на оплату адміністративних та непродуктивних витрат житлових організацій, самостійного вибору обслуговуючих підприємств.

У будинках, де створені ОСББ, як правило, набагато вище благоустрій під’їздів, впорядкованість прибудинкової території, чистота в місцях загального користування. Важливими позитивними моментами є можливість виконання мешканцями окремих необхідних для об’єднання робіт в рахунок оплати комунальних послуг, можливість контролю використання коштів.

В місті налічується 169 житлових будинків. З них тільки 25 будинків, а це майже 2,5 тис. мешканців міста, належать об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що складає приблизно 15%. Враховуючи стан житлово-комунального господарства, а також необхідність його реформування, відповідно до державної програми, така диспропорція є незадовільною.

Такий стан справ виник тому, що відсутня стимулююча складова з боку місцевої влади в заохочені мешканців будинків комунальної власності до переходу на іншу форму утримання своїх помешкань, а самотужки, подолати ідеологію утриманця дуже важко.

Можна визнати, що на сьогодні існує недостатня поінформованість городян щодо ОСББ.

Чимало проблем пов’язано зі створенням та діяльністю ОСББ, наприклад: проблема менталітету, відсутність взаємодії з владою, відсутність ініціативи з боку власників квартир житлових будинків. Люди не розуміють своєї відповідальності за утримання житла, не почувають себе власниками (отримавши житло у власність безкоштовно), чекають допомоги з боку держави (на відміну від власників приватних будинків, які повністю несуть відповідальність за своє житло). Низька активність жителів ускладнює проведення загальних зборів об’єднання. Люди не відчувають себе господарями, що призводить не тільки до небажання оплачувати утримання свого житла і його ремонт, а й до його навмисного псування.

 

Проблемним залишається питання залучення коштів на проведення капітального ремонту житла, так як знос житлового фонду складає 51,2 %. У відносинах з власниками приміщень у багатоквартирному будинку міська влада відіграє зазвичай одну із головних ролей.

Проведення капітального ремонту у багатоквартирних будинках вимагає виділення коштів з міського бюджету. Доступність коштів місцевого бюджету як джерела фінансування в будинках ОСББ залежить від позиції та можливостей міської влади. Для цього необхідно приймати відповідні місцеві програми та щорічно закладати відповідні видатки до місцевих бюджетів на розвиток ОСББ зазвичай на умовах співфінансування. Це переконливо свідчить, що на сьогоднішній день ОСББ як ніколи потребують підтримки, як з боку держави, так і з боку міської ради, її виконавчих органів.

Так як більшість інститутів громадянського суспільства не мають доступу до бюджетної фінансової підтримки для виконання своїх статутних завдань, а недосконалість податкового законодавства не стимулює підтримку їхньої діяльності з боку благодійників і меценатів механізми участі громадськості у вирішенні місцевих питань належним чином не впроваджуються у публічне управління. Як результат, має місце низький рівень суспільно-корисної добровільної активності громадян.

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства міста і  стане прийняття та реалізація міської Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в м. Могилеві-Подільському на 2013-2015 роки (далі – Програма), яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та ІГС. Програма розширить сферу відповідальності міських органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і зміцнить відповідальність за результати цієї співпраці. Затвердження Програми підвищить значення громадської проблематики в поточній та довгостроковій діяльності міської ради, її виконавчих органів, а також сприятиме розвитку активної громадянської позиції.

Сьогодні в місті, як і в Україні, багато проблем у становленні й ефективному розвитку українського суспільства, що терміново потребують свого розв'язання. Саме тому основним механізмом їх вирішення може стати соціальне партнерство між міською владою, бізнесом й ІГС. Однією із сучасних форм такого партнерства є унікальна технологія соціального замовлення.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у м. Могилеві-Подільському та вдосконалення співпраці міської ради, її виконавчих органів з ІГС для спільного вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста.

 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Програма передбачає проведення протягом 2013-2015 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування і реалізації державної політики і політики на рівні міста, зокрема шляхом створення на міському  рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення; проведення інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення прозорих механізмів підтримки міською радою, її виконавчими органами  суспільно-корисної діяльності ІГС шляхом впровадження механізму соціального замовлення; розширення участі ІГС міста у процесах вироблення і реалізації  владних повноважень через розвиток різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Могилева-Подільського  через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС тощо.

Відповідальним виконавцем Програми є відділ  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та  зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому.

 

 

V. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Основними пріоритетними завданнями реалізації Програми є:

-  створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення;

- забезпечення співпраці міської ради, її виконавчих органів та ІГС у процесі формування та реалізації державної політики та політики на рівні міста;

- стимулювання громадської активності населення міста через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС;

- підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань державної політики та політики на рівні міста;

- забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії.

Заходи на виконання основних завдань Програми додаються.

 

VI. ОРІЄНТОВНЕ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

на 2013 рік – 3000,0 грн.

на 2014 рік – 3000,0 грн.

на 2015 рік – 3000,0 грн.

Всього:          9000,0 грн.

Видатки, необхідні для реалізації Програми будуть передбачатися у межах реальних ресурсів міського бюджету.

 

 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми дасть змогу:

- стимулювати подальший розвиток громадянського суспільства міста, посилити участь населення міста у самоорганізації та активізувати їхню діяльність у суспільно-значущій роботі;

- позитивно впливати на створення  сприятливих нормативно-правових умов для діяльності ІГС;

- залучити ІГС до вирішення завдань державної політики та вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста;

- підвищити якість рішень міської ради, її виконавчих органів з огляду на врахування інтересів громадськості;

- посилити рівень довіри населення до міської ради, її виконавчих органів та ІГС міста;

- створити дієві механізми залучення ІГС до розробки і впровадження соціально значущих проектів;

- забезпечити оптимізацію бюджетних витрат на суспільно-корисні послуги завдяки залученню додаткових ресурсів;

- збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації ІГС, спільних з міською радою, її виконавчими органами і самостійних проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста.

- створити систему інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації.

 

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

 

Поточну координацію та контроль за виконанням Програми забезпечує відділ  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому.

Виконавці Програми інформацію про реалізацію заходів Програми надають щорічно до 15 грудня відділу  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та  зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому для подальшого інформування обласної державної адміністрації та обласної Ради.

Відділ  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та  зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому щороку до 1 лютого  забезпечує узагальнене інформування міської ради про хід виконання Програми.

 

 

 

Секретар міської ради                                                        В. Бохонець


 

 

Додаток

до міської Програми сприяння розвитку

громадянського суспільства у м. Могилеві -

Подільському на  2013-2015 роки

Напрями діяльності та заходи

міської Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

у м. Могилеві-Подільському на  2013-2015 роки

№ з/п

Завдання Програми

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

Всього

2013р

2014р

2015р

1.

Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення.

1.1. Розробити методичні рекомендації для структурних підрозділів міської ради щодо проведення консультацій з громадськістю (відповідно до Постанови КМУ від 1.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»)

І квартал 2013 року

Відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому

Не потребує коштів

_

_

_

_

Впровадження у практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації державної політики на рівні міської ради та її виконавчих органів

 

 

1. 2. Розробити методичні рекомендації та напрацювання для взаємодії міської ради, її виконавчих органів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

І квартал 2013 року

Управління житлово-комунального господарства міської ради

Не потребує коштів

_

_

_

_

Створення належних нормативно-правових умов для забезпечення ефективної діяльності ОСББ в місті

2.

Забезпечення співпраці міської ради, її виконавчих органів та ІГС у процесі формування та реалізації державної політики та політики на рівні міста

2.1.  Залучення  громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що виносяться на розгляд міської ради або  затверджуються розпорядженнями міського голови

Напередодні сесій та під час підготов

ки розпоряджень відповід

но до регламенту

 

Відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому, ІГС (за згодою)

Не потребує коштів

-

 

-

-

-

 

Підвищення якості актів, що приймає міська влада, з огляду на задоволення потреб громадськості

 

 

 

 

2.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в масштабах міста

 

 

Щоквартально протягом

2013-2015

Відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому, ІГС (за згодою)

Міський

бюджет

9, 0

3,0

3,0

3,0

 

Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади

 

 

 

 

 

 

2.3. Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань круглих столів) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку міста.

2013-2015

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції , управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, відділ культури і туризму, відділ у справах сім’ї та молоді, відділ з питань фізичної культури і спорту, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, юридичний відділ міської ради, відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому державні органи виконавчої влади (за згодою),   ІГС (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела

У межах кошторису виконавців

 

-

-

-

 

Підвищення якості діяльності органів місцевого самоврядування та державних органів виконавчої влади з огляду на задоволення потреб громадськості  міста

 

3.

Стимулювання громадської активності населення міста через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС

3.1.Організація заходів з метою розробки та презентацій інвестиційних проектів, орієнтованих на громаду міста, за участю представників ІГС

2013-2015 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції, управління житлово-комунального господарства, управління освіти, відділ культури і туризму міської ради, ІГС (за згодою)

Міський бюджет (співфінансування), інші джерела

У межах кошторису виконавців

 

-

-

-

 

Збільшення можливостей залучення інвестиційних коштів для реалізації спільних з міською радою , її виконавчими органами та самостійних проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку міста

4.

Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань державної політики  та політики на рівні міста

 

4.1. Організаційна, методична та фінансова підтримка у розробці проектів та програм громадських, благодійних організацій, творчих спілок, для участі у всеукраїнських та обласних конкурсах проектів.

2013-2015

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції, фінансове управління міської ради

Міський бюджет (співфінансування), інші джерела

У межах кошторису виконавців

 

-

-

-

 

Забезпечення відповідності пріоритетів державних та обласних конкурсів першочерговим потребам громади міста

 

 

4.2. Створення банку суспільно значущих ініціатив ІГС міста

2013-2015

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції міської ради

Не потребує коштів

_

_

_

_

 

Створення дієвих механізмів залучення ІГС до розробки і впровадження соціально значущих ініціатив міста

 

 

4.3.Проведення моніторингу результативності підтриманих проектів для цільової аудиторії

2013-2015

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції міської ради

Не потребує коштів

_

_

_

_

 

Забезпечення ефективного використання коштів для підтримки ініціатив ІГС, спрямованих на вирішення завдань державної політики та політики на рівні міста

5.

Забезпечення поінформованості суспільства   про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії

5.1. Організація надання населенню міста юридичних консультацій та фахових роз'яснень щодо реалізації міською радою та виконавчим комітетом державної політики та започаткованих ініціатив у напрямку соціально - економічного розвитку міста

2013-2015 рр.

Управління житлово-комунального господарства, управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, відділ культури і туризму, відділ у справах сім’ї та молоді, відділ з питань фізичної культури і спорту, служба у справах дітей, міський центр служб для дітей, сім’ї та молоді, юридичний відділ міської ради)

Не потребує коштів

_

_

_

_

 

Підвищення рівня довіри жителів міста до органів влади.

 

 

5.2.Запровадити рубрику висвітлення проблематики громадянського суспільства в міських засобах масової інформації

2013-2015

МКП «ПТРЦ «Краяни»

Міський бюджет

У межах кошторису виконавця

_

_

_

 

Популяризація питань розвитку громадянського суспільства в місті

 

 

5.3. Сприяти участі делегацій представників громадськості та ІГС міста у масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних дат.

2013-2015

Відділ з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому, ІГС (за згодою)

Міський бюджет

Відповідно до Програми фінансування державних та професій

них свят

_

_

_

 

Активізація участі ІГС та громадськості у суспільному житті міста

Всього за завданнями Програми

9000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Міський бюджет

9000,0

3000,0

3000,0

3000,0

 

Секретар міської ради                                                                        В. Бохонець

 

 

 
Рішення № 648 Друк e-mail
Четвер, 27 грудня 2012, 02:00

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №648

Від 20.12.2012р.  26 сесії  6 скликання

 

 

Про затвердження міської Програми увічнення пам’яті про події

та учасників Великої Вітчизняної війни на 2013-2017 роки

Керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Законів України «Про охорону культурної спадщини»,

«Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», на виконання заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. № 199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011 – 2015 роки» та розпорядженням Президента України від 21.06.2011 р. № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу», враховуючи рекомендації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.10.2012 р. № 7/21-17014,  з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні, -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську Програму увічнення пам’яті про події та учасників  Великої Вітчизняної війни на 2013-2017 роки (додається).
 2. Фінансовому управлінню міської ради (Пампушко Н.Д.) передбачати фінансування запланованих заходів Програми на 2013-2017 роки, в межах наявних коштів.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І., постійну комісію з питань освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту та засобів масової інформації (Коновалов В.Ф.)  і на постійну комісії з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Разуваєв В.Л.).

 

 

Міський голова                                           П. Бровко

 

 

 

 

Додаток

до рішення 26сесії

міської ради 6 скликання

від 20.12.2012р. №648

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни

на 2013-2017 роки

Паспорт Програми
Назва Програми

 

Міська програма увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2013-2017 роки

 

Підстава до розробки Програми
- Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
- Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні».
Розробник Програми

 

 

Відділ з питань внутрішньої політики, у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради

 

Відповідальні за виконання Програми

Управління житлово-комунального господарства, управління освіти, відділ культури і туризму, відділ з питань внутрішньої політики, у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради

 

Головна  мета   Програми

Відновлення, реконструкція та благоустрій воїнських, братських поховань, пам’ятників, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, вшанування пам’яті захисників Вітчизни

Строки реалізації Програми
2013-2017 рр.

 

Джерела фінансування

 

Кошти міського бюджету, інші джерела

 

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії Могилів-Подільської міської ради у межах бюджетних асигнувань

Очікувані результати від реалізації Програми

 

Приведення у належний стан воїнських, братських поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

 

1. Загальні положення

Турбота про збереження й передачу нащадкам історичних і культурних цінностей бере початок ще із глибокої давнини. В історії є чимало прикладів, коли суспільство намагалося відгородити пам’ятки від навмисного їхнього руйнування й розграбування. З цією метою видавалися законодавчі акти й встановлювалися суворі міри відповідальності за завдання збитків пам’яткам. Установлювався порядок по охороні археологічних пам’яток, пам’яток природи й садово-паркового мистецтва. Не допускалися самовільна порубка дерев, винищування лісонасаджень й рослин, порушення і зміна планів і історико - художнього пейзажу в парках і садах, що перебувають на державному обліку. Порушники законодавства залучалися до кримінальної відповідальності.

Трагічні події ХХ сторіччя, Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років назавжди залишили на теренах Могилів-Подільського значну кількість поодиноких та братських поховань. Пам’ять про відомих та невідомих героїв, про всіх, хто на фронті та в тилу наближав перемогу над фашизмом, піднімав з руїн наше місто, назавжди залишиться в серці кожного могилівчанина. Відновити в пам’яті кожну мить визволення та відбудови рідного міста, донести до нащадків імена героїв тих славетних і трагічних років – наш громадянський обов’язок.

Певна кількість місць поховань жертв війни на території міста перебуває в критичному стані. Виявляються не обліковані поховання, які знаходяться під загрозою знищення внаслідок господарського використання земель та несанкціонованих розкопок. Багатьом з цих поховань загрожує перспектива назавжди залишитися невідомими, оскільки вмирають ветерани війни та інші свідки трагічних подій минулого.

На території міста продовжується пошук та ведення обліку всіх невідомих поховань осіб, які загинули або безвісти зникли в роки війни, загинули чи померли в полоні, загинули за ґратами або були розстріляні. Наш громадянський обов’язок, на виявлених місцях загиблих і захоронених воїнів та мирних мешканців встановити пам’ятні знаки. Це дасть змогу зберігати та утримувати в належному стані існуючі пам’ятні місця і військові поховання та поховання жертв війни та політичних репресій на території міста.

З урахуванням викладеного, прийняття міської програми увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2013-2017 роки (далі - Програма) з чітким визначенням перспектив і пріоритетів подальшого розвитку пошукової та військово-патріотичної діяльності є актуальним і обґрунтованим кроком.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Треба зазначити, що в ході пошукових робіт з’ясовано, що у деяких випадках надписи на меморіальних дошках, встановлених на могилах, які обліковуються як пам’ятки культурної спадщини, потребують коригування щодо імен загиблих.

Значна кількість пам’яток та меморіалів (військові поховання, пам’ятники воїнам-визволителям, історичні будівлі, меморіали тощо), потребує проведення робіт з ремонту та реставрації, упорядження їх території, визначення зон охорони та встановлення інформаційно-попереджувальних знаків (охоронних дошок).

Законодавством України на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покладаються завдання щодо організації та забезпечення реалізації наступних заходів з увічнення пам’яті жертв воєн:

- ведення державного обліку військових поховань, їх паспортизація, створення централізованого банку даних про поховання жертв війни, що розташовані на території України, та формування Єдиного національного реєстру пам’яток;

- впорядкування існуючих облікованих поховань осіб, які загинули на території України під час воєн;

- реставрація пам’яток Великої Вітчизняної війни, ремонт і відновлення пошкоджених або зруйнованих пам’ятників та монументів у місцях поховань, що перебувають на державному обліку як пам'ятки культурної спадщини, розробка науково-проектної документації з визначення меж зон охорони, виготовлення та встановлення охоронних дощок;

- проведення із залученням науковців та громадських організацій історико-архівних досліджень і польових експедиційних пошукових робіт з метою виявлення раніше невідомих поховань жертв воєн та політичних репресій, місць загибелі бойових кораблів, морських чи річкових суден, ексгумація,
ідентифікація та перепоховання останків загиблих;

- встановлення імен загиблих осіб та з'ясування долі вихідців з України, які пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни, публікація відповідної інформації у меморіальному виданні "Книга пам’яті України";

- поповнення експозицій краєзнавчих, народних та шкільних музеїв;

- здійснення громадськими організаціями заходів з увічнення пам’яті жертв воєн.

Враховуючи, що ці завдання поєднані єдиною метою реалізації державної політики щодо збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни, національної пам’яті про ці події та вшанування безсмертного подвигу українського народу у Великій Вітчизняній війні, беручи до уваги необхідність планового характеру цієї роботи, як це визначено розпорядженням Президента України від 21 червня 2011 року № 204/2011-рп, реалізація вищезазначених заходів на міському рівні потребує програмного підходу з визначенням відповідальних виконавців, термінів їх виконання, обсягів та джерел їх фінансування, в тому числі й за рахунок цільових коштів міського бюджету, як це встановлено статтями 38, 40 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статтею 6 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

3. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у здійсненні протягом 2013–2017 років на території міста заходів з відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків, пов’язаних  з подіями Великої  Вітчизняної  війни   (додаток № 2) , вшанування пам’яті захисників Вітчизни.

Основними завданнями Програми є:

- здійснення капітального ремонту та реконструкції пам’яток Великої Вітчизняної війни, упорядкування прилеглих територій;

- виявлення та упорядкування у відповідності з діючим законодавством пам’ятників, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, які не мають балансового відображення;

-  виявлення об’єктів поховань жертв Великої Вітчизняної війни;

-  здійснення заходів з перепоховання жертв Великої Вітчизняної війни.

-  поповнення експозицій шкільних  та міського краєзнавчого музею;

-  виховання шанобливого ставлення молоді до подвигу учасників Великої Вітчизняної війни.

Заходи на виконання основних завдань Програми додаються ( додаток № 1).

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування,

строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена на період 2013 – 2017 років, вона є довготривалою і поділяється на 5 етапів за календарними роками.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Такі заходи Програми, як польові пошукові роботи, архівні дослідження з виявлення не облікованих військових поховань часів Великої Вітчизняної війни, встановлення імен осіб, загиблих у роки війни, з’ясування долі радянських воїнів, які пропали безвісти, поповнення новими знахідками експозицій шкільних та міського краєзнавчого музеїв планується реалізовувати за рахунок позабюджетних коштів шляхом залучення до їх виконання громадських організацій пошуково-краєзнавчого спрямування.

 1. 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми:

на 2013 рік – 70,0 тис.грн.

на 2014 рік – 70,0 тис.грн.

на 2015 рік – 70,0 тис.грн.

на 2016 рік – 120,0 тис.грн.

на 2017 рік – 120,0 тис.грн.

Всього:          450,0 тис.грн.

Видатки, необхідні для реалізації Програми будуть передбачатися у межах реальних ресурсів міського бюджету.

6. Очікувані результати

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні: приведення у належний стан воїнських, братських поховань, пам’ятників, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, підвищення рівня роботи, в тому числі виховної, з охорони історико-культурної спадщини, гідне вшанування пам'яті жертв війни та політичних репресій, виховання почуття патріотизму та гордості за рідне місто.

7. Координація та  контроль за ходом виконання Програми

Організаційне супроводження та координацію діяльності міською радою та органів місцевого самоврядування у процесі виконання Програми забезпечує відділ  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та  зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому.

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи міської ради. Для цього вони двічі на рік (до 1 липня та 1 грудня протягом 2013-2017 років) інформують про результати виконання Програми відділ  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та  зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому.

Відділ  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та  зв'язків з громадськістю апарату міської ради та виконкому щороку до 15 січня забезпечує інформування керівництва міської ради про хід виконання Програми.

 

Секретар міської ради                                                        В. Бохонець

 

 

Додаток № 1

до Міської програми увічнення пам’яті про

події та учасників Великої Вітчизняної

війни на 2013-2017 роки

З А Х О Д И

на виконання основних завдань Міської програми увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2013-2017 роки

 

№№

з/п

Найменування заходу

Джерела

фінансування

Відповідальний

підрозділ

1.

Здійснення ремонту, відновлення та реконструкції пам’яток Великої Вітчизняної війни,  благоустрій прилеглих територій

Кошти міського бюджету,

інші джерела

Управління житлово-комунального господарства

міської ради

2.

Виявлення та упорядкування у відповідності з діючим законодавством пам’ятників, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни, які не мають балансового відображення

Кошти міського бюджету

Відділ культури і туризму міської ради

3.

Виявлення об’єктів поховань жертв  Великої Вітчизняної війни

Не потребує коштів

Відділ культури і туризму міської ради

4.

Здійснення заходів з перепоховань жертв Великої Вітчизняної війни

Кошти міського бюджету,

інші джерела

Управління житлово-комунального господарства

міської ради

5.

Поповнення експозицій шкільних  та міського краєзнавчого музею

Не потребує коштів

Управління освіти, відділ

культури і туризму міської

ради

6.

Виховання шанобливого ставлення молоді до подвигу учасників Великої Вітчизняної війни

Не потребує коштів

Управління освіти, відділ культури і туризму, відділ з

питань внутрішньої

політики, у справах ЗМІ та

зв’язків з громадськістю

міської ради

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          В. Бохонець

 

 

 

Додаток № 2

до міської програми увічнення пам’яті про

події та учасників Великої Вітчизняної

війни на 2013-2017 роки

П Е Р Е Л І К

воїнських, братських поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків, пов’язаних  з подіями Великої  Вітчизняної  війни, розташованих на території

м. Могилева-Подільського

п/п

Охоронний №

Назва та адреса пам’ятки

Дата встановлення, рік

Охоронна зона,м2

1

83

Пам’ятник М.Г.Буянову

Вул.В.Стуса,58

1993

160

2

29

Комплекс:

Братська могила воїнів Радянської армії, загиблих при звільнені міста Могилева-Подільського в березні 1944 р.

Пам’ятник воїнам

площа Соборна, 4 (№ 407)

1965

375

3

269

Комплекс:

Братська могила воїнів Радянської армії, загиблих при звільнені міста Могилева-Подільського в березні 1944 р.

Пам’ятник воїнам

Вул. Тугушова, міське кладовище (№ 406)

1965

300

4

220

Пам’ятний знак воїнам - танкістам 6-ї танкової Армії під командуванням  генерал-лейтенанта Кравченко, звільнивших

м. Могилів-Подільський в березні 1944 року (танк)

Вул. Грецька, 20

1969

450

5

217

Пам’ятний знак на честь форсування

р. Дністер військами   6-ї гвардійської повітряно – десантної дивізії в березні 1944 року  (стела)

Проспект Незалежності, 130

1982

2000

6

97

Братська могила захисників ДОТУ 112

Вул. Горького, 444 (№ 405),

1982

2000

7

84

Пам’ятник 12 тисячам мирних жителів, розстріляних фашистами (2 пам’ятних знаки)

Вул. Стависька, 33

1993

300

8

 

Меморіал загиблим воїнам – землякам, що загинули в усіх війнах ХХ – го століття

Соборна площа, 4

 

375

9

 

Братська могила 6-ти зенітницям –

пам’ятник-обеліск (№ 408),

вул. Тугушова, міське кладовище

 

 

10

 

Пам’ятна дошка генералу Карбишеву

Вул. Карбишева

2010

 

11

 

Пам’ятна дошка 3-ій Гвардійській армії

Вул.3-тя Гвардійська

2010

 

12

 

Пам’ятний знак медичним сестрам, які загинули  в роки ВВВ

Вул. Сагайдачного, 6 (медучилище)

2006

70

Братські могили – 4, пам’ятники – 8, меморіал – 1, пам’ятні дошки-2

Секретар міської ради                                                           В. Бохонець

 
Рішення № 647 Друк e-mail
Четвер, 27 грудня 2012, 02:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №647

Від 20.12.2012р.  26 сесії  6 скликання

Про визнання рішення сесії міської ради
таким, що втратило чинність

Керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення 15 сесії міської ради

5 скликання від 04.05.2007 року №282 «Про організацію торгівлі по пров.

Столярному» .

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника

міського голови Гоцуляка М.В..

 

 

 

 

Міський голова                                                       П. Бровко

 

 

 

 
Рішення № 646 Друк e-mail
Четвер, 27 грудня 2012, 02:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №646

Від 20.12.2012р  26 сесії  6 скликання

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Могилеві-Подільському на 2013-2014 роки

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва», розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 05.10.2012р. № 555 «Про розроблення проекту регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки», розпорядження міського голови від 25.10.2012р. № 292 «Про розроблення проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Могилеві-Подільському на 2013-2014 роки», заслухавши  інформацію начальника управління з питань економіки, інвестицій  та євроінтеграції  міської ради  Трейбич Е.А.,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у місті Могилеві-Подільському на 2013-2014 роки (далі - Програма) згідно з додатком.
 2. Фінансовому управлінню міської ради щорічно передбачити видатки на підтримку розвитку малого і середнього підприємництва у розмірі

0,3 % від річних доходів міського бюджетув межах бюджетних призначень.

 1. Фінансування заходів, передбачених Програмою провадити в межах коштів, передбачених окремими статтями видатків міського бюджету, коштів Могилів-Подільського міськрайонного центру зайнятості та в межах кошторису виконавців.
 2. Управлінням, відділам міської ради, адміністраціям організацій усіх форм власності та бюджетних установ забезпечити безумовне виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням даної Програми покласти на першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. .

 

 

Міський голова                                                  П. Бровко

 
Рішення № 645 Друк e-mail
Четвер, 27 грудня 2012, 02:00

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №645

Від 20.12.2012р.  26 сесії  6 скликання

 

 

Керуючись ст.ст.17,18,26,27,30, 52  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні» , Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, заслухавши  інформацію начальника управління з питань економіки, інвестицій  та євроінтеграції  міської ради Трейбич Е.А.,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Інформацію начальника управління з питань економіки, інвестицій  та

євроінтеграції міської ради Трейбич Е.А. про основні показники  та Програму соціально-економічного розвитку міста Могилева – Подільського на 2013 рік взяти до відома.

2.  Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста Могилева-

Подільського на 2013 рік згідно додатку.

 1. Управлінням, відділам міської ради, адміністрації підприємств усіх форм

власності , керівникам бюджетних установ забезпечити виконання показників Програми соціально-економічного  розвитку міста  на 2013 рік.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника

міського голови Гоцуляка М.В. та постійні комісії міської ради.

 

 

 

 

Міський   голова                                                          П.Бровко

 

 
« ПочатокПопередня71727374757677787980НаступнаКінець »

Сторінка 74 з 178
Оголошення
Новини