18 | 04 | 2014
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Adeptus UP!
Рішення сесії міської ради
Рішення № 504 Друк e-mail
Понеділок, 21 травня 2012, 14:14

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №504

Від 26.04.2012 р.                                                    20 сесії                                                    6 скликання

Про внесення змін в додаток до рішення 11 сесії міської ради

6 скликання від 04.10.2011 року № 283 «Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Могилеві - Подільському»

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою вдосконалення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в місті, -

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни в Правила розміщення зовнішньої реклами в місті

Могилеві – Подільському, затвердженні рішенням 11 сесії міської ради 6 скликання від 04.10.2011 року № 283 «Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Могилеві-Подільському», а саме:

1.1. Доповнити пункт 1.3. після абзацу 5 текстом наступного змісту:

«рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, рекламоносії;

рекламна площа – площа зовнішньої поверхні рекламного засобу, що використовується для розміщення реклами;

самовільно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак: - розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу; - продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні; - розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом; - розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з виконкомом міської ради, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.

складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 36 кв.м або форма якої виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки»;

1.2. В абзаці 7 п. 2.4. слова «архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації» замінити словами «вихідних даних на розробку проектно-технічної документації».

1.3. В абзаці 1 п. 3.1. вилучити слова «Додаток № 3».

1.4. Абзац 5 п.3.1. викласти в наступній редакції:

«- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;»

1.5. Пункт 5 доповнити підпунктами 5.6., 5.7. наступного змісту:

«5.6 Строк, на який погоджується дозвіл, не може бути менший п’яти років за виключенням випадку, коли менший строк вказаний заявником, що звернувся за погодженням.

Дозвіл може бути погоджений без зазначення терміну. У цьому випадку термін дії погодження дорівнює строку, на який видається дозвіл.

5.7. У разі, якщо розповсюджувач зовнішньої реклами бажає продовжити термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, йому необхідно перепогодити дозвіл з органами та особами, які погоджували дозвіл.

Перепогодження дозволу здійснюється шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначені в бланку дозволу органи та особи перепогоджують дозвіл.»

1.6. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.5. наступного змісту:

«6.5. Внесення змін до дозволу з підстав, визначених цим Порядком, здійснюється:

-      шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни, - у випадку необхідності значного коригування дозволу;

-      шляхом відповідних закреслювань та написів – у разі необхідності незначного коригування дозволу.

Положення цього пункту не поширюється на випадки переоформлення дозволу з підстав, визначених цим Порядком.»

1.7. Доповнити пункт 7.1. текстом наступного змісту:

«До заяви додаються:

оригінал дозволу;

копія договору на тимчасове користування місцем, яке знаходиться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

кольорове фото сучасного стану засобу зовнішньої реклами;

лист погодження.

Заява про продовження строку дії дозволу, подана з порушенням строку, встановленого цим пунктом, розгляду не підлягає.»

1.8. Доповнити пункт 7 підпунктами 7.2. та 7.3. наступного змісту:

«7.2. Робочий орган відмовляє у продовженні дозволу у випадках:

-      подання заявником неповного пакета документів, передбачених цим пунктом;

-      наявність заборгованості за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, за договором тимчасового користування місцем, яке знаходиться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

-      наявності порушень у сфері благоустрою, пов’язані з розміщенням та експлуатацією рекламного засобу.

7.3. На підставі поданих заявником документів робочий орган готує проект рішення виконавчого комітету міської ради щодо продовження терміну дії дозволу.»

У зв’язку з цим підпункти 7.2. та 7.3. вважати відповідно підпунктами 7.4 та 7.5.

1.9. Пункт 8 викласти у наступній редакції:

«8. Переоформлення дозволу.

8.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі:

8.1.1. Зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

8.1.2. Зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання.

8.1.3. Набуття права власності на рекламний засіб іншою особою.

8.2. Юридична особа або фізична особа – підприємець у разі настання підстав, вказаних у пп. 8.1. цього Порядку, протягом одного місяця з дня їх виникнення звертається до робочого органу із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу.

8.3. Для переоформлення дозволу з підстав, визначених підпунктом 8.1.3 цього Порядку, заявник – особа, що набула право власності на рекламний засіб, додає до заяви наступні документи:

документ, що посвідчує набуття права власності на рекламний засіб;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

перший примірник дозволу, що підлягає переоформленню;

копія договору на тимчасове користування місцем, яке знаходиться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

8.4. Для переоформлення дозволу з підстав, визначених підпунктами 8.1.1 та 8.1.2 цього Порядку, заявником до заяви додаються:

перший примірник дозволу, що підлягає переоформленню;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує зміну найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи підприємця чи зміну їх місцезнаходження.

8.5. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

8.6. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

8.7. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

8.8. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.»

1.10. Пункт 9.1. викласти у наступній редакції:

«9.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету міської ради до закінчення строку його дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі припинення юридичної особи;

- у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;

- у випадку встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців за відсутності об‘єктивних причин;

- у випадку, якщо заборгованість за тимчасове користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій становить більше ніж 3 місяці;

- у випадку розірвання договору на право тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

- не переоформлення дозволу в установленому порядку.»

1.11. В пункті 10.2. вставити слова «рекламна» перед  словами «площа рекламоносія».

1.12. В пункті 10.3. вставити слова «рекламної» перед  словами «площі рекламоносія».

1.13. Пункт 10.4. викласти у наступній редакції:

«10.4. Зональний  коефіцієнт  визначається  в  залежності  від  місця  розташування  рекламоносія (К3):

 

Поділ території міста Могилева-Подільського на зони,

по яких застосовуються зональні коефіцієнти (К3)

зони п/п

Найменування вулиць

Розмір коефіцієнту

1

вул. Стависька, вул. Київська, вул. Ринкова,

вул. Володимирська, вул. 3 Гвардійська, вул. Грецька, провулок Котовського, провулок Столярний, вул. 8 Березня, вул. Покровська, площа Чорновола, площа Соборна; вул. Гоголя

 

1,2

2

проспект Незалежності, вул. Пушкінська, вул. Тугушова, вул. Полтавська, вул. Гагаріна, вул. Олени Пчілки,

вул. Тропініна, провулок Олени Пчілки,

вул. Сагайдачного, вул. Ак. Заболотного,

вул. Коцюбинського, вул. Горького

1

3

Внутрімікрорайонна територія багатоповерхової забудови міста

0,8

4

Інші частини міста

0,6

1.14.Пункт 11.12. доповнити абзацом наступного змісту:

«Рекламні засоби, на яких відсутнє маркування, вважаються безхазяйними та підлягають демонтажу у відповідності з вимогами законодавства.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Бохонця В.П..

 

 

Міський  голова                                                 П.П. Бровко

 
Рішення № 503 Друк e-mail
Понеділок, 21 травня 2012, 14:13

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №503

Від 26.04.2012 р.                                                      20 сесії                                                          6 скликання

Про внесення змін в рішення 3 сесії міської ради 6 скликання

від 09.12.2010 року №43 «Про переведення нежитлових

приміщень в житлові»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», -

міська рада ВИРІШИЛА:

 1. 1. Внести зміни в рішення 3 сесії міської ради 6 скликання від 09.12.2010 року №43 «Про переведення нежитлових приміщень в житлові», а саме пункт 1 даного рішення викласти в наступній редакції:

- «Перевести нежитлові будівлі шкірно-венерологічного диспансеру по

вул. Полтавській, 73  м. Могилева - Подільського та швидкої допомоги по

вул. В.Стуса, 54/7 м. Могилева - Подільського разом із допоміжними

будівлями, спорудами та прибудовами в житлові приміщення:

1.1.         Нежитлову будівлю швидкої допомоги, склад, гараж, кухня по

вул. Стуса, 54/7 під 7- ми квартирний житловий будинок.

1.2.         Лікувальний корпус А, лікувальний корпус А-3, прибудова по

вул. Полтавській, 73 під 4-х квартирний житловий будинок.

1.3.         Господарську будівлю літ. «Б», лікувальний корпус 2Б по

вул. Полтавській, 73 під 3-х квартирний житловий будинок.

1.4.         Будівлю поліклініки літ. «Г» (споруда поліклініки) по

вул. Полтавській, 73 під 4-х квартирний житловий будинок».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської

ради Бохонця В.П. та на постійну комісію міської ради з питань

законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони

довкілля, депутатської діяльності та етики (Федотов А.М.) .

 

 

Міський голова                                                        П.П. Бровко

 
Рішення № 502 Друк e-mail
Понеділок, 21 травня 2012, 14:11

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №502

Від 26.04.2012 р.                                                        20 сесії                                                            6 скликання

Про розгляд протесту Могилів-Подільського міжрайпрокурора №1151

від 27.03.2012 року на рішення №200 8 сесії міської ради 6 скликання

від 18.05.2011 року

 

На розгляд Могилів-Подільської міської ради надійшов протест

Могилів-Подільського міжрайонного прокурора №1151 від 27.03.2012 року на рішення №200 8 сесії міської ради 6 скликання Могилів-Подільської міської ради «Про  затвердження технічної документації із складання особистого строкового сервітуту земельної ділянки та надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм» (надалі – Протест).

В своєму Протесті Могилів-Подільський міжрайпрокурор вимагає

скасувати рішення №200  8 сесії міської ради 6 скликання від 18.05.2011 року «Про затвердження технічної документації із складання особистого строкового сервітуту земельної ділянки та надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм» ( надалі – Рішення).  На думку Прокурора дане Рішення підлягає скасуванню у відповідності до вимог ст..51,52,123 Земельного кодексу України та ст. 1 Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» від 17.03.2011 року.

Проаналізувавши доводи Могилів-Подільського міжрайонного прокурора та норми діючого законодавства, які стали підставою прийняття Рішення, можна дійти такого висновку:

Міжрайпрокурором в своєму протесті надано правову оцінку лише

пункту, який стосується Шевчука Сергія Дмитровича, якому затверджено

технічну документацію із складання особистого строкового сервітуту

земельною ділянкою комунальної власності площею 0,0120 га по

вул. Ставиській, 46-к для розміщення малих архітектурних форм. Дане Рішення стосується також інших осіб і його скасування може призвести до порушень їх особистих прав та інтересів, що суперечить нормам Конституції України.

Ст.19 Конституції України передбачає, що органи місцевого

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

передбачає виключне повноваження сільських, селищних, міських рад, зокрема вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Посилаючись на ст.ст. 51,52, 123 Земельного кодексу України, прокурором проігноровано ст..12 Земельного кодексу, якою прямо передбачено, що до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема право надання земельних ділянок у користування  із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України. Крім того п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України визначається, що до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпоряджання землями в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради. Право сервітуту регулюється Цивільним та Земельним кодексами. Відповідно до ст.98 Земельного кодексу України право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. Згідно з опротестованим Рішенням Шевчуку С.Д. затверджено технічну документацію із складання особистого строкового сервітуту та надано дозвіл на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Рішення прийняте у відповідності з Порядком розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької  діяльності, який був затверджений постановою КМУ № 982 від 26.08.2009 року. Прокурор в своєму Протесті здійснює посилання на ст..20 Земельного кодексу України, якою передбачено, що зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення об’єктів природоохоронного та історико-культурного призначення. Крім того для підтвердження своєї правоти Прокурор наводить ст.1 Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах. Посилання на вказані норми є дещо хибним, так як встановлення особистого строкового сервітуту не передбачає зміни цільового призначення земельної ділянки і відповідно до п.3 ст.98 Земельного кодексу встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, прав володіння, користування та розпоряджання нею.

Відповідно до Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 року №982 для встановлення малої архітектурної форми здійснюється за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються документи, що посвідчують право на земельну ділянку. Також визначено, що у разі відсутності у суб’єкта господарювання правовстановлюючих документів на земельну ділянку, розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності здійснюється шляхом укладання договору особистого строкового сервітуту.

Отже, рішення №200  8 сесії міської ради 6 скликання від 18.05.2011 року «Про затвердження технічної документації із складання особистого строкового сервітуту земельної ділянки та надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм» прийнято на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений діючим законодавством.

Керуючись ст. 19 Конституції України, ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 51,98, п.12. Перехідних положень Земельного кодексу України, Порядком розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 року №982,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. 1. Протест Могилів - Подільського міжрайпрокурора  №1151 від 27.03.2012 року на рішення №200  8 сесії  міської ради 6 скликання «Про затвердження технічної документації із складання особистого строкового сервітуту земельної ділянки та надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм» відхилити як необґрунтований і безпідставний.
 2. 2. Про прийняте рішення повідомити Могилів-Подільського міжрайонного прокурора в 10 денний термін.
 3. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики ( Федотов А.М.).

 

 

 

 

Міський голова                                                            П.П. Бровко

 

 

 

 
Рішення № 501 Друк e-mail
Понеділок, 21 травня 2012, 14:05

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  № 501

Від 26.04.2012 р.                                                        20 сесії                                                          6 скликання

Про затвердження  Програми «Дотація на розвиток

МКП «Дитячий спортивно-оздоровчий табір «Подільська перлинка»

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити програму «Дотація на розвиток Могилів-Подільського

МКП «Дитячий спортивно - оздоровчий табір «Подільська перлинка» на 2012 рік, згідно додатку.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Разуваєв В.Л.) та на заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів Кригана В.І..

 

 

 

Міський голова                                                                 П.П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 20 сесії

міської ради 6 скликання

від 26.04.2012 року №501

ПРОГРАМА

«Дотація на розвиток  МКП «Дитячий спортивно - оздоровчий               табір «Подільська Перлинка»

Назва програми: Програма «Дотація на розвиток

МКП  «Дитячий спортивно - оздоровчий табір

«Подільська Перлинка».

1. Загальні положення

Ця програма визначає правові, економічні, організаційні засади підтримки оздоровчого закладу згідно чинного законодавства. Забезпечення реалізації положень Програми визначається порядком регулювання та надання підтримки оздоровчому закладу, створення сприятливих умов для оздоровлення дітей та підлітків.

2. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:

-                    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-                    Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

 1. 3. Мета і основні завдання Програми

-   Покращення умов для оздоровлення, проживання та відпочинку дітей і підлітків;

-   Покращення культурно-масової та спортивної роботи оздоровчого закладу.

 

4. Виконавці Програми:

 

Могилів-Подільська міська рада;

МКП «Дитячий спортивно-оздоровчий табір «Подільська перлинка».

Програма передбачає, що основними шляхами і засобами розв'язання проблеми є дотація, необхідність фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету, власних надходжень та благодійних внесків.

5.  Основні програмні заходи:

- розгляд питань, пов'язаних з дотацією МКП ДСОТ «Подільська Перлинка» на постійній комісії з питань бюджету економіки, промисловості та комунальної власності, сесії міської ради;

- потреба та передбачення коштів у місцевому бюджеті на виконання Законів, які передбачають державну підтримку оздоровчим закладам.

 

6. Фінансове забезпечення заходів Програми

 

№ п/п

Назва заходу

Сума (тис. грн.)

1.

Благоустрій території

15,7

2.

Утримання і ремонт приміщень

18,0

3.

Комунальні послуги

5,0

4.

Грошові утримання працівників підприємства

та  нарахування (6 осіб)

86,3

 

Всього:

125,0

Фінансування буде здійснюватись за рахунок коштів загального фонду бюджету міста, власних надходжень МКП « ДСОТ «Подільська перлинка» та спонсорських внесків. Виконання даної Програми дасть змогу покращити роботу МКП  «ДСОТ «Подільська перлинка» та забезпечити його утримання до повного відновлення.

 

 

Секретар міської ради                                        В.П. Бохонець

 

 
Рішення № 500 Друк e-mail
Понеділок, 21 травня 2012, 14:01

 

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІР І Ш Е Н Н Я  № 500

Від 26.04.2012 р.                                                               20 сесії                                                                     6 скликання

Про утворення координаційної ради з питань

безпечної життєдіяльності населення міста

при виконавчому комітеті міської ради

Відповідно до п. 22 ч. 1 та ч.2 с. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 41 Закону України "Про охорону праці",  постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.93 № 733 "Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення",-

міська рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності  населення міста при виконавчому комітеті міської ради.
 2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності населення міста при виконавчому комітеті міської ради згідно з додатком .
 3. Доручити  міському голові Бровку П.П. затвердити склад координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста при виконавчому комітеті  міської ради, головою якої за посадою рекомендувати  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, а відповідальним секретарем - працівника управління праці та соціального захисту населення міської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І..

 

Міський голова                                                   П.П. Бровко

 

 

 

 

Додаток

до рішення 20 сесії

міської ради 6 скликання

від 26.04.2012р. № 500

 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності населення
міста при виконавчому комітеті міської ради

1. Координаційна рада з питань безпечної життєдіяльності населення (далі - рада) - є координаційним органом міської ради , утвореним для реалізації державної політики по охороні життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, впровадження системи державного управління цією роботою.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації, обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основним завданням ради є:

- узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у здійсненні ними функцій у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

- розробка та здійснення заходів щодо створення цілісної системи управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

- організація і забезпечення контролю за виконанням законодавчих актів і рішень Уряду, Національної і регіональної програм з питань безпечної життєдіяльності населення.

4. Відповідно до покладених завдань рада:

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування (за їх згодою) та підприємств, установ і організацій (відповідно до законодавства) у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

- здійснює збір і узагальнення інформації, вивчення і поширення позитивного досвіду роботи, визначення тенденцій і прогнозування розвитку конкретних подій щодо життєдіяльності населення;

- розглядає спірні питання, що виникають у суб'єктів, діяльність яких координується;

- сприяє вивченню, узагальненню та поширенню передового досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму.

5. При вирішенні питань, віднесених до її відання, рада має право:

- одержувати відповідно до законодавства від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію та статистичні дані;

- розглядати інформацію місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ і організацій;

- залучати в установленому порядку до вирішення питань, що належать до її компетенції, фахівців різних рівнів;

- вносити в установленому порядку пропозиції місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, до компетенції яких віднесено вирішення питань, що розглядаються радою, у тому числі і про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства;

- проводити цільові наради, тематичні семінари;

- запрошувати на свої засідання юридичних і фізичних осіб, інтереси яких зачіпаються при вирішенні внесених на розгляд питань;

- інформувати про свою діяльність громадськість через прес-службу голови міської   ради;

6. Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови міської ради;

7. Голова ради організовує її роботу та забезпечує виконання покладених на неї завдань.

8. Секретар ради здійснює організаційне забезпечення її діяльності і ведення діловодства.

9. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови в міру потреби, але не менше чотирьох разів на рік. Головує на засіданні голова ради, а за його відсутності або за його дорученням - заступник чи інший член ради.

10. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

11. Рішення ради приймається більшістю присутніх відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення ради оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

13. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади, посадові особи яких є членами ради. Рішення ради, надіслані іншим суб'єктам, підлягають обов'язковому розгляду.

14. Діяльність ради припиняється за розпорядженням міського голови, після прийняття якого секретар ради у місячний термін забезпечує передачу документів в архів міської ради на зберігання.

 

 

Секретар міської ради                                          В.П. Бохонець

 

 
« ПочатокПопередня71727374757677787980НаступнаКінець »

Сторінка 74 з 149
Оголошення
Новини